Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Trosolwg

Bydd yr isafswm cyfraniadau gennych chi a'ch staff tuag at eich cynllun pensiwn cofrestru awtomatig yn eich gweithle yn cynyddu o Ebrill y 6ed 2019. Caiff hyn ei alw yn 'phasing' weithiau hefyd.

Eich cyfrifoldeb chi ydy hi i ofalu fod y cyfraniadau yn cynyddu.

I bwy mae hyn yn berthnasol?

Mae'n rhaid i bob cyflogwr sydd wedi cofrestru staff ar gynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig fynd ati i sicrhau eu bod yn talu'r cyfraniad lleiaf posibl i'w cynlluniau pensiwn. Mae hyn yn berthnasol i chi pa un ai ydych chi'n gosod cynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig neu yn penderfynu defnyddio cynllun presennol.

Ond, does dim angen ichi wneud unrhyw beth arall os nad oes gennych chi unrhyw aelod o staff wedi'u cofrestru ar gynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig neu os ydych chi eisoes yn talu mwy na'r cyfraniad lleiaf posibl sydd wedi cynyddu.

Yn ychwanegol at hyn, os ydych chi'n defnyddio cynllun pensiwn buddion diffiniedig yna dydy'r cynnydd hwn ddim yn berthnasol ichi.

Faint fydd y cynnydd?

Mae'r tabl yn dangos y lleiafswm y bydd angen ichi ei gyfrannu a'r dyddiad y bydd angen ichi gynyddu'r cyfraniadau:

Dyddiad Lleiafswm cyfraniad gan y Cyflogwr Cyfraniad Staff Cyfanswm lleiafswm cyfraniad
Cyfradd newydd: Ebrill y 6ed 2019 ymlaen 3% 5% 8%
Cyfradd flaenorol: Ebrill y 6ed 2018 hyd at Ebrill y 5ed 2019 2% 3% 5%

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cyfrannu lleiafswm penodol at y cynllun. Mae'n rhaid ichi, y Cyflogwr, gyfrannu lleiafswm cyfraniad tuag at y cyfanswm a bydd yn rhaid i'ch aelod o staff dalu'r gweddill. Os ydych chi'n penderfynu cyfrannu'r lleiafswm i gyd, ni fydd angen i'ch staff dalu unrhyw beth.

Bydd y cyfanswm yr ydych chi'n cyfrannu at eich cynllun pensiwn yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynllun yr ydych wedi ei ddewis ynghyd â rheolau'r cynllun.

Mae'n bosib y bydd eich cyfraniad staff yn amrywio hefyd yn dibynnu ar y math o ostyngiad treth sydd ynghlwm â'ch cynllun chi.

Gallwch ddod o hyd i'w wybodaeth yn nogfennau'r cynllun a anfonwyd atoch chi pan aethoch ati i sefydlu eich cynllun. Neu fel arall, gallwch siarad gyda'ch darparwr pensiwn i wybod mwy.

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn defnyddio cynlluniau pensiwn sydd, o Ebrill 2019, yn gofyn am dalu cyfraniad o o leiaf 8%. Mae'r hafaliad ar gyfer y math yma o gynllun yn seiliedig ar ystod penodol o enillion. Ar gyfer y flwyddyn dreth 2019/20 mae'r ystod hwn rhwng £6,136 a £50,000 y flwyddyn (£512 a £4,167 y mis, neu £118 a £962 yr wythnos). Caiff y ffigyrau hyn eu hadolygu bob blwyddyn gan y llywodraeth.

Pan fyddwch yn cyfrifo cyfraniadau ar gyfer y math yma o gynllun, byddwch yn cynnwys y canlynol:

  • cyflog
  • tâl
  • comisiwn
  • tâl ychwanegol
  • tâl am oriau ychwanegol
  • tâl salwch statudol
  • tâl mamolaeth statudol
  • tâl tadolaeth statudol arferol neu ychwanegol
  • tâl mabwysiadu statudol

Beth os ydw i'n defnyddio cynllun pensiwn sy'n gofyn am wahanol leiafswm cyfraniadau?

Mae'n bosib eich bod chi eisoes wedi cytuno efo darparwr eich cynllun pensiwn i seilio lleiafswm cyfraniadau ar gwahanol elfennau o dâl y staff. Os ydy hyn yn wir, bydd angen ichi ofalu eich bod yn gwneud gwahanol gynyddiadau.

Darganfod pa gynyddiadau sy'n berthnasol ichi os ydych chi'n cyfrifo cyfraniadau yn defnyddio gwahanol elfennau o dâl staff.

Edrychwch ar ddogfennau eich cynllun i weld pa elfennau o dâl eich staff sy'n berthnasol i'ch cynllun chi. Os ydych chi'n dal yn ansicr, gofynnwch i'ch darparwr pensiwn.

Beth sydd angen ichi ei wneud

Eich cyfrifoldeb chi ydy hi, o dan y Ddeddf Pensiynau 2008, i ofalu caiff yr isafswm cyfraniadau cywir eu talu ar ran eich staff.

Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?

2. Beth sydd angen imi ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfraniadau?